Petycja w sprawie świeckości Polski

Do: Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/6/8

My, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej żądamy przestrzegania Konstytucji RP przyjętej w ogólnonarodowym referendum w 1997 roku. Z całą mocą przypominamy, że Konstytucja gwarantuje równe prawa zarówno osobom wierzącym jak i niewierzącym. Art. 25 mówi „Władze publiczne Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.”, a stosunki między państwem a kościołami „są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności”. To prawo nie jest respektowane. Rzeczpospolita Polska zgodnie z zapisem w Konstytucji jest państwem świeckim. Dlatego domagamy się spełnienia poniższych  postulatów  ściśle związanych z zapisem w Konstytucji.
1. Wypowiedzenie konkordatu. Konkordat jest sprzeczny z zasadami świeckiego państwa i niezgodny z art. 25, co powoduje, że Kościół Katolicki w Polsce posiada uprzywilejowaną pozycję, niezgodną z zasadą neutralności państwa w sprawach religii.; 2. Rozdzielenie państwa od kościoła w celu zapewnienia równości wszystkim wierzącym i niewierzącym obywatelom Polski.; 3. Zrównanie wobec prawa kościoła i innych organizacji.; 4. Odpowiedzialność karna reprezentantów kościoła w Polsce na równi ze wszystkimi innymi obywatelami, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.; 5. Usunięcie wszelkich symboli religijnych z budynków instytucji państwowych. Tylko takie rozwiązanie jest w stanie spełnić wymagany przez Konstytucję warunek równego traktowania obywateli bez względu na ich przekonania i wiarę. W sytuacji obecnej wyznawcy innych religii oraz osoby niewierzące mogą czuć się dyskryminowane w siedzibach instytucji państwowych.; 6. Lekcje religii w szkołach publicznych winny być zastąpione neutralnymi światopoglądowo lekcjami etyki, prowadzonymi przez odpowiednio przygotowane i niepowiązane ze związkami wyznaniowymi osoby świeckie.; 7. Zlikwidowanie funduszu kościelnego, który nie jest zgodny z zapisem art. 25 mówiącym o bezstronności władz publicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Fundusz kościelny przeczy neutralności państwa ws. religijnych.; 8. Opodatkowanie kościoła. Jego brak to jaskrawy przejaw niesprawiedliwości społecznej.; 9. Zniesienie art. 196 k.k, gdyż jest on częściowym powtórzeniem neutralnego art. 257 k.k mówiącego, że „”Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”. Art. 257 zawiera już w sobie zakaz obrażania innych zarówno ze względów na fakt wyznawania, jak i niewyznawania przez nich jakiejkolwiek religii, co w rezultacie pozwala na równe traktowanie wszystkich obywateli Polski.

Dawid Wiktor

Adres petycji do podpisania:

http://www.petycjeonline.com/petycja_ws_wieckoci_rzeczpospolitej_polskiej

O autorze wpisu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *